《ពុទ្ធសាសនា និង យុវជន》 ដោយលោក លី ធាមតេង ចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី កម្ពុជសុរិយា

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង