«ភាពឆកល្វែងក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន» ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ុំ ឈុំឡុង

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង