ទស្សនៈអប់រំបង្ហាញតាមរយៈស្នាដៃ «ពាក្យកាព្យប្រដៅជនប្រុសស្រី» របស់អ្នកព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូ ហៅ ង៉ុយ

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង