តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយ តាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ គឺតម្លៃសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនលើស៤,២០០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់តម្លៃ៤,០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង