ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ 

ភ្នំពេញ៖​ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង