អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង