ការចេញវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារយៈកាលត្រីមាស (កម្ពុជសុរិយា លេខ២ ឆ្នាំ១៩៩៥)

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង