“ពិពណ៌នាអំពីដើមត្នោត”

តែងសេចក្តីខ្មែរមានច្រើនទម្រង់ និងមានវិធីសាស្រ្តតែងផ្សេងៗពីគ្នា។ នេះគឺជាប្រភេទតែងសេចក្តីបែបពិពណ៌នាដែលប្រធានបទនោះគឺ “ពិពណ៌នាអំពីដើមត្នោត”។

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association