ការចេញព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ នៅក្នុងសង្គមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ (កម្ពុជសុរិយា លេខ២ ឆ្នាំ១៩៩៥)

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង