ព្រះខ័នរាជ្យ, ព្រះខ័នរង និងព្រះខ័នស្ដេចត្រាញ់ ជាឈ្មោះសស្ត្រាមួយយ៉ាងសឹងរាប់ជាគ្រឿងកកុធភណ្ឌ សម្រាប់ព្រះរាជាម្ចាស់ផែនដី

ប្រភពផេច៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង