អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗ ជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីអត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗ ជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ដែលមានខ្លឹមសារលម្អិតដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង