ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន​ និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់​ថ្ងៃទី០៨​ វិច្ឆិកា​ ២០១៦​

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី០៨ វិច្ឆិកា ២០១៦ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង