បុរសត្រូវតែ​អាន! ផល​ប៉ះពា​ល់បណ្តាល​មកពីការដា​ក់ទូរស័​ព្ទក្នុងហោ​ប៉ាវខោមនុ​ស្សប្រុសដែល​អ្នកនឹកស្មាន​មិនដ​ល់​

អ្នកដែលចូលចិត្តទុកទូរសព្ទនៅក្នុងហោប៉ាវ ជាពិសេសប្រុសៗនោះ ជាតិវិទ្យសកម្ម(Radiation) នឹងបំផ្លាញនូវមេជីវិតឈ្មោល មិនឱ្យបង្ករកំណើតបានឡើយ ប្រសិនបើព្យាយាមយកទូរសព្ទដាក់នៅក្នុងហោប៉ាវនោះ។

Image result for man phone

ប្រព័ន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើក្រដាស់រហូតទៅដល់២១ បានបង្ហាញពីជាតិវិទ្យុ សកម្មដែលលេចចេញនៅលើក្រដាស ដែលជាតិវិទ្យុសកម្មនេះ បានបំផ្លាញទៅដល់មេជីវិតឈ្មោលទៀតផង។

Image result for man phone

កាលពីឆ្នាំ ២០១១ កន្លងទៅ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (World Health Organization)  បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាតិវិទ្យកម្ម ទៅកាន់ដំណាក់កាល មហារីក២បេ។ វាគឺជារៀបចំ ឬចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដំបូងបង្អស់ ដែលទូរសព្ទដៃ ប៉ះពាល់ដល់ស រីរាង្គកាយរបស់មនុសនោះ។

Image result for man phone

បើទោះបីជាមនុស្សខ្លាចនូវប្រព័ន្ធចំលង នៃទូរសព្ទជាពិសេសជាតិវិទ្យុសកម្ម ភាគច្រើន នៃពួកគេនៅតែទុកទូរសព្ទដៃនៅក្នុងហោប៉ាវដដែល។ ពេលខ្លះយើ់ងគិតថាវាស្រួល ដើម្បីយក មកទូរសព្ទទៅនរណាម្នាក់ ឬក៏លើកទូរសព្ទនរណាម្នាក់ តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងអំពីការជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ ពីការទុកនៅក្នុងហោប៉ាវនោះទេ៕

iPhone-6-plus-jeans-8

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង