ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អនុវត្តដល់គ្រប់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដូចមានក្នុងតារាងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង