អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែ និងតំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីរាជការទូទាំងប្រទេស

ភ្នំពេញ៖ អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែ និងតំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ដល់សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្រ្តីភូមិ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង