ក្រសួងទេសចរណ៍បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកួតប្រជែងថតរូបស៊ែលហ្វី ក្រោមប្រធានបទ : “Selfie អង្គរអច្ឆរិយៈ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកួតប្រជែងថតរូបស៊ែលហ្វី លេីកទីបី ក្រោមប្រធានបទ : “Selfie អង្គរអច្ឆរិយៈ” ដែលអាចនឹងកេីតឡេីងនៅចន្លោះថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ចន្លោះម៉ោង ៥:០០ នាទី ដល់ម៉ោង ៧:០០ នាទីព្រឹក។
សេចក្ដីប្រកាសមានដួចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង