គជប​ ប្រកាស​លទ្ធផល​ជំនួប​ជាមួយ​លោក​ស្រី​ រ៉ូណា​ ស្មីត

គជប​ ប្រកាស​លទ្ធផល​ជំនួប​ជាមួយ​លោក​ស្រី​ រ៉ូណា​ ស្មីត។ សេចក្ដីប្រកាសមានដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង