រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចប្រគល់ភារកិច្ច និង សិទ្ធជូនឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន មួយចំនួនបន្ថែម

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រឡាហោមស ខេង ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយបានប្រគល់ភារកិច្ច និង សិទ្ធជូន ឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទទួលជួយរដ្ឋមន្ត្រីលើការងារនីតិកម្ម, ការងារសិទ្ធិមនុស្ស, ការងារ សមាគម ការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ,ការងារគណបក្សនយោបាយ និង ប្រគល់សិទ្ធិ ពិនិត្យសម្រេច ចុះហត្ថលេខា ជួសរដ្ឋមន្ត្រីរាល់ឯកសារទាក់ទងនិងសហគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង